Privacy Policy

M.b.t. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

In het kader van de WGBO ben ik wettelijk verplicht een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over je welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie. In het geval van relatietherapie is er sprake van een gezamenlijk dossier, tenzij een of beide partners ook individueel in therapie zijn geweest. Indien noodzakelijk worden in het dossier ook gegevens opgenomen die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

Als  jouw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Met jouw toestemming voor gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Op de zorgfactuur die je ontvang staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze factuur kunt declareren bij je zorgverzekeraar. Het betreft:

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zijnde ‘gestalttherapie + bijbehorende prestatiecode’
 • de kosten van het consult

M.b.t. de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (Wkkgz)

Om te voldoen aan de Wkkgz vereisten voor aansluiting bij een geschillencommissie en klachtenfunctionaris ben ik aangemeld bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

M.b.t. ethische en beroepscodes

Als gestalttherapeut en lid van van de Nederlandse Vlaamse Assocatie voor Gestalttherapie (NVAGT) ben ik gehouden aan haar ethische en beroepscode.